Contacts 10/2 Nizhnyaya Syromyatnicheskaya st., Moscow